Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10108
Title: Mô hình hòa nhập thông tin dựa trên đa tác tử trong phát hiện cháy rừng
Other Titles: Information fusion model based on multi agent for detecting forest fires
Authors: Hoàng, Thị Thanh Hà
Keywords: Hệ thống đa tác tử
Mạng cảm biến không dây
Phát hiện cháy rừng
Đa tầng
Hòa nhập thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 90 - 94.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10108
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhHoaNhapThongTin.TT.pdfTóm tắt90.19 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhHoaNhapThongTin.TV.pdfNội dung560.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.