Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10103
Title: Nghiên cứu Copolymer ghép có năng lượng bề mặt thấp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà
Other Titles: Research on Graft Copolymer with Low Surface Energy and Hydrolysis Ability in Seawater for Application of Anti-Fouling Paint
Authors: Dương, Thế Hy, TS.
Phan, Thế Anh, TS.
Nguyễn, Thị Diệu Hằng, TS.
Dương, Thị Hồng Phấn, ThS.
Phan, Thị Thúy Hằng, ThS.
Huỳnh, Tấn Tiến, ThS.
Keywords: Polydimethylsiloxane
Sơn chống nhiễm bẩn
Năng lượng bề mặt
Thủy phân
Nhiệt trọng lượng
Phân hủy nhiệt
Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: KYTH-54(B2017-ĐNA-01); 147 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan lý thuyết; Chương 2: Thực nghiệm; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10103
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongTheHy.TT.pdfTóm tắt12.68 MBAdobe PDFView/Open
DuongTheHy.TV.pdfToàn văn35.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DuongTheHy.SPDT.pdfSản phẩm đề tài7.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.