Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10100
Title: Xây dựng e-book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Designing E-book for The Practical Experiment Course of Chemistry Teaching Method for Students of University of Science and Education – The University of Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh, ThS.
Ngô, Thị Mỹ Bình, ThS.
Mai, Văn Bảy, ThS.
Võ, Thị Kiều Oanh, CN.
Keywords: Phương pháp dạy học Hóa học
E-book
Sinh viên Sư phạm - ĐHĐN
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN03-06; 129 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; Chương 2. Qui trình thiết kế e-book; Chương 3. Xây dựng E-book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên sự phạm hóa học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10100
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLanAnh.TT.pdfTóm tắt3.1 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLanAnh.TV.pdfToàn văn6.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenThiLanAnh.PL.pdfPhụ lục1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.