Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10099
Title: Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục bậc trung hoc cơ sở.
Other Titles: Research on Building and Organizing the Teaching Method for Integrated Topics of Natural Sciences to Meet the Education Innovation at the Lower Secondary Level.
Authors: Lê, Thanh Huy, TS.
Phùng, Việt Hải, TS.
Trương, Thị Thanh Mai, TS.
Nguyễn, Thị Lan Anh, ThS.
Trần, Thị Nguyên Quý, ThS.
Phan, Quang Mạnh, ThS.
Lê, Văn Đức, ThS.
Keywords: Tích hợp
Dạy học tích hợp
Đổi mới dạy học
Giải pháp dạy học tích hợp
Giáo dục trung học cơ sở
Khoa học giáo dục
Giáo dục học
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN03-11; 284 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp lĩnh vực khoa học tự nhiên; Chương 2: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên bậc Trung học cơ sở; Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10099
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhHuy.TT.pdfTóm tắt780.58 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhHuy.TV.pdfToàn văn10.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.