Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10060
Title: Đặc điểm từ ghép láy nghĩa và việc ứng dụng dạy học trong nhà trường
Other Titles: Characteristics of Compound Words Repeat Meaning and the Application of Teaching in Schools
Authors: Lê, Đức Luận, PGS.TS.
Phạm, Ngọc Đoan, ThS.
Hồ, Quách Triều Đổng, ThS.
Trần, Thị Hiền, ThS.
Keywords: Đặc Điểm
Từ ghép
Láy nghĩa
Dạy học
Nhà trường
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-DDN3-12; 174 trang.
Table of contents: Chương 1. Khái quát về từ và từ ghép tiếng Việt; Chương 2. Đặc điểm cấu tạo và cơ cấu nghĩa của từ ghép láy nghĩa; Chương 3. Tiếp biến ngôn ngữ và đặc trưng tư duy của người Việt trong từ ghép láy nghĩa; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10060
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDucLuan.TT.pdfTóm tắt1.71 MBAdobe PDFView/Open
LeDucLuan.TV.pdfToàn văn4.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.