Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10030
Title: Nghiên cứu tổng hợp, phân tích đặc tính hệ vật liệu áp điện PZT pha tạp và ứng dụng chế tạo biến tử siêu âm gốm áp điện công suất cao
Other Titles: Researching to Synthesize, Analyze the Doped PZT Piezoelectric Material Characteristic and Manufacture the High Power Piezoelectric Ceramic Ultrasonic Transducer
Authors: Nguyễn, Văn Thịnh, ThS.
Keywords: Gốm áp điện
PZT pha tạp
Gốm áp điện cứng
Hệ số áp điện d₃₃
Nhiệt độ Curie T𝒸
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN06-06; 115 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về vật liệu áp điện pha tạp; Chương 2: Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo gốm áp điện PZT pha tạp; Chương 3: Mô phỏng hoạt động của biến tử áp điện Lagenvin bằng phần mềm Comsol Multiphysis; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10030
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThinh.TT.pdfTóm tắt2.16 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThinh.TV.pdfToàn văn5.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.