Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10025
Title: Bài toán tối ưu không trơn: Lý thuyết, một số giải thuật và ứng dụng
Other Titles: Nonsmooth Optimazation Problems: Theory, Algorithms and Applications
Authors: Phạm, Quý Mười, TS.
Phan, Đức Tuấn
Nguyễn, Thị Liêu Noa
Keywords: Bài toán tối ưu
Phương pháp Newton nửa trơn
Phương pháp Gradient
Bài toán ngược với nghiệm thực
Phương trình điểm bất động
Toán
Issue Date: 2019-08
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-44-TT; 112 trang.
Table of contents: 1. Một số tính chất cơ bản của đạo hàm Newton cho hàm một biến; 2. Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn F(x) = max{f₁ (x),...,fn(x)}; 3. Bài toán ngược với nghiệm thưa và không âm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10025
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuyMuoi.TT.pdfTóm tắt509.71 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuyMuoi.TV.pdfToàn văn17.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.