Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9306
Title: Xây dựng mô hình thử nghiệm thiết bị phản ứng liên tục thủy phân Acetic Anhydride phục vụ nghiên cứu điều khiển
Other Titles: An experimental model of continuous stired tank reactor with Acetic Anhydride hydrolysis for control research
Authors: Mai, Thị Đoan Thanh
Nguyễn, Đình Lâm
Đoàn, Quang Vinh
Keywords: Thiết bị phản ứng liên tục
Điều khiển phi tuyến
Điều khiển quá trình
Cân bằng
Phản ứng hydro hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 42 - 47.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9306
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMoHinhThuNghiem.TT.pdfTóm tắt84.42 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinhThuNghiem.TV.pdfNội dung541.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.