Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8904
Title: Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm
Other Titles: Calculating and operating the cooling system of farmhouses using underground water
Authors: Thái, Ngọc Sơn
Keywords: Không khí ẩm
Phương pháp lặp
Nước ngầm
Làm mát chuồng trại
Tấm làm mát
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 1; Trang 110 - 114.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8904
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanVaTrienKhaiHeThongLamMatChuongTrai.TT.pdfTóm tắt72.54 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanVaTrienKhaiHeThongLamMatChuongTrai.TV.pdfNội dung433 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.