Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8302
Title: Xác định, phân loại và phân tích sự biểu hiện của họ gen knox ở cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) bằng các phương pháp tin sinh học
Other Titles: Identification, classification and expression analysis of knox gene family in potato (Solanum tuberosum L.) by using bioinformatic methods
Authors: Cao, Phi Bằng
Keywords: Biểu hiện gen
Cây phả hệ
Khoai tây
Knox
Tin sinh học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(112). 2017, Quyển 1; Trang 84 - 87
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8302
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XacDinhPhanLoaiVaPhanTich.TT.pdfTóm tắt93.08 kBAdobe PDFView/Open
XacDinhPhanLoaiVaPhanTich.TV.pdfNội dung592.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.