Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7394
Title: Nhận thức và mức độ thực hiện quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng
Other Titles: Awareness and levels of risk management in infrastructure investment projects under the form of public privatepartnership (PPP) in Danang
Authors: Phạm, Thị Trang
Nguyễn, Huy Thanh
Keywords: Kiểm soát rủi ro
Quản lý rủi ro
Quản trị rủi ro
Rủi ro tiềm ẩn
Rủi ro cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 90 – 94.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7394
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanThucVaMucDo.TT.pdfTóm tắt76.05 kBAdobe PDFView/Open
NhanThucVaMucDo.TV.pdfNội dung5.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.