Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7387
Title: Nhận thức của các bên liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh của công trình xây dựng tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Investigating the awareness of stakeholders in meeting sustainable construction standards in Danang city
Authors: Nguyễn, Quang Trung
Trương, Quỳnh Châu
Phan, Thị Như Quỳnh
Trần, Văn Thành
Mạc, Thị Vy
Keywords: Phát triển bền vững
Công trình xanh
Nhận thức
Tiêu chuẩn xanh
Vật liệu mới
Tiết kiệm năng lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 101 – 105
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7387
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanThucCuaBenLienQuan.TT.pdfTóm tắt80.04 kBAdobe PDFView/Open
NhanThucCuaBenLienQuan.TV.pdfNội dung4.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.