Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7330
Title: Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình dập vuốt kết hợp biến mỏng thành nguyên công đầu
Other Titles: Modelling and simulation in combined drawing of first step
Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến
Trần, Đức Hoàn
Phạm, Mạnh Tuân
Keywords: Mô hình hóa
Mô phỏng số
Dập vuốt kết hợp
Biến dạng
Nguyên công đầu
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 2; Trang 123 – 126.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7330
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhHoa.TT.pdfTóm tắt68.69 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhHoa.TV.pdfNội dung620.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.