Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7254
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa EPOXY/AMIN có mật độ đóng rắn thay đổi
Other Titles: Effects of artificial UV Ageing on EPOXY/AMINE Resin with a gradient in cross-link density
Authors: Nguyễn, Thanh Hội
Nguyễn, Đình Lâm
Keywords: Nhựa Epoxy
Lão hóa UV nhân tạo
Phân hủy quang học
FTIR
Mật độ đóng rắn thay đổi
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1; Trang 32-35
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7254
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt84.9 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung616.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.