Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7225
Title: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm
Other Titles: In cylinder pressure analysis in biogas-diesel dual fuel engine by simulation and experiment
Authors: Bùi, Văn Ga
Nguyễn, Việt Hải
Nguyễn, Văn Anh
Võ, Anh Vũ
Bùi, Văn Hùng
Keywords: Động cơ biogas
Động cơ dual-fuel
Năng lượng tái tạo
Áp suất buồng cháy
CFD
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Bài báo trình bày kết quả phân tích biến thiên áp suất trong xi lanh động cơ cho bởi mô phỏng và thực nghiệm trên động cơ dual fuel biogas-diesel được cải tạo từ động cơ diesel Vikyno EV2600-NB. Mô phỏng được thực hiện nhờ phần mềm FLUENT. Thực nghiệm được tiến hành trên băng thử động cơ AVL. Kết quả cho thấy công chỉ thị chu trình của động cơ cho bởi mô phỏng lớn hơn công chỉ thị chu trình thực nghiệm khoảng 8% trong phạm vi tốc độ động cơ từ 1000 vòng/phút đến 2000 vòng/phút. Công chỉ thị chu trình của động cơ cho bởi mô phỏng đạt giá trị cực đại khi Φ=1 trong khi đó công chỉ thị chu trình cho bởi thực nghiệm đạt giá trị cực đại khi Φ=1,1. Ở tốc độ định mức, công suất có ích của động cơ dual fuel thấp hơn công suất có ích của động cơ diesel nguyên thủy 12% khi chạy bằng biogas chứa 80% CH4 và 25% khi chạy bằng biogas chứa 60% CH4.
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(86).2015. Trang 24-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7225
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichApsuatDualFuel.TV.pdfNội dung1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.