Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10618
Title: Nghiên cứu mô phỏng động lực học trong lò lớp sôi khi nhiệt phân nhanh biomass
Other Titles: Research on simulating fluidized bed dynamics during fast pyrolysis of biomass
Authors: Phạm, Duy Vũ
Hoàng, Dương Hùng
Trần, Văn Vang
Keywords: Biomass
Nhiệt phân
Động lực học
Lò lớp sôi
Nhiên liệu sinh học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 130 - 134.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10618
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMoPhongDongLucHoc.TT.pdfTóm tắt93.75 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMoPhongDongLucHoc.TV.pdfNội dung532.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.