Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10042
Title: Từ ngữ tiếng Anh vay mượn tạm thời trong quá trình trộn mã trên một số báo mạng bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay
Other Titles: English words temporarily borrowed through code mixing used in some Vietnamese printed and online newspapers in Viet Nam at present
Authors: Trần, Văn Phước
Keywords: Tiếp xúc ngôn ngữ
Từ vay mượn tạm thời
Chuyển mã
Trộn mã
Đặc điểm ngôn ngữ
Tác động xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 08(93). 2015; Trang 69 - 75.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10042
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuNguTiengAnhVayMuonTamThoi.TT.pdfTóm tắt93 kBAdobe PDFView/Open
TuNguTiengAnhVayMuonTamThoi.TV.pdfNội dung630.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.