Request a document copy: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh báo cáo lỗ hoặc giảm lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel