Request a document copy: Nghiên cứu ứng dụng Eigenfaces và đặc trưng cục bộ LBP cho bài toán nhận dạng mặt người

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel