Request a document copy: Thặng dư chính phương, kí hiệu Legendre, kí hiệu Jacobi và ứng dụng

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel